1
2
string sEncode = System.Web.HttpUtility.UrlEncode("测试");
string sDecode = System.Web.HttpUtility.UrlDecode(sEncode);